Mocarstwa świata
Mocarstwa świata
Narodziny, rozkwit i upadek

Artykuł niniejszy stanowi skrót-pigułkę książki p.t. "Mocarstwa świata", autorstwa historyka brytyjskiego , Paula Kennedy'ego, wydanej w 1988 r. Książka liczy 608 stron i stanowi syntezę po­wstawania, rozkwitu i upadku mocarstw światowych w okresie po 1500 roku. Data ta uważana jest przez wielu historyków za przełomową w dziejach świata, gdyż z początkiem XVI wieku rozpoczęła się ekspansja Europy i zdobycie przez nią dominacji na wszystkich pozostałych kontynentach.
Książka poprzedzona jest wstępem, w którym autor uzasadnia jej podział na określone etapy historyczne oraz prezentuje zasady, jakimi się kierował przy prowadzeniu swej narracji historycznej.
Podstawowymi przyczyna­mi upadku nawet dużych państw były: osłabienie władzy centralnej, waśnie dynastyczne, wojny religijne, niepokoje społeczne i destrukcja od wewnątrz struktur państwo­wych. Oczywiście decydujące znaczenia miały też przegrane wojny, zacofanie gospodarcze i niedo­rozwój społeczny, a od ok. 150 lat również nacjonalizmy wewnętrzne.
Książka napisana została w sposób zdecydowanie faktograficzny i systematyczny. Dzieli się na 3 części, obej­mujące kolejne okresy historyczne, które określone są w ich tytułach:

I. Strategia i gospodarka w świecie przedprzemysłowym
II. Strategia i gospodarka w erze przemysłowej
III. Strategia i gospodarka dziś i jutro
Każda z części obejmuje po kilka rozdziałów, łącznie jest ich osiem, poniżej skróty-pigułki ich treści:

Tytuły rozdziałów

Wybierz:
1. Powstanie świata zachodniego w okresie przedprzemysłowym
2. Próba zdobycia hegemonii przez Habsburgów, 1518-1659
3. Finanse, geografia i wygrywanie wojen,1660-1815
4. Uprzemysłowienie i zwrot w światowej równowadze sił, 1815-1885
5. Nadejście świata dwubiegunowego i kryzys średnich mocarstw. Część I, 1885-1958
6. Nadejście świata dwubiegunowego i kryzys średnich mocarstw. Część II, 1919-1942
7. Stabilizacja świata dwubiegunowego i zmiany w nim zachodzące, 1943-1980
8. Ku XXI stuleciu

Natomiast każdy z rozdziałów zawiera po kilka ustępów tematycznych, odnoszących się do jednego zagadnienia historycznego. Jest ich łącznie 33.

Powrót do poprzedniej strony