Próba zdobycia hegemonii przez Habsburgów, 1518-1659

Na początku XV w. dokonał się rozłam w Kościele katolickim, spowodowany przez powstanie religii protestanckich. Jej prekursorem był biskup Marcin Luter, który w 1517 r. ogłosił w Norymber­dze tezy nowej religii chrześcijańskiej, powstałej w buncie przeciw odpustom, ogłaszanym przez pa­pieża. Ta schizma, zwana Reformacją, i powstała później, zwalczająca ją kontrreformacja, spowodo­wały bunt mieszczan przeciw porządkom feudalnymi i oddzielenie się Europy północnej od południo­wej, co stało się przyczyną szeregu europejskich wojen religijnych. Najaktywniejszymi uczestnikami tych wojen były katolickie kraje dynastii Habsburgów, włoskie księstwa i Francja, oraz protestanckie: część księstw niemieckich, Czechy, Niderlandy, Anglia, Szwecja.

Znaczenie i chronologia walk o hegemonię
Prawie wszystkie te wojny religijne równocześnie miały charakter wojen polityczno-państwo­wych przeciwko hegemonii Habsburgów w Europie. Toczyły się głównie na terytoriach Rzeszy Nie­mieckiej w centrum Europy i trwały ok. 140 lat. Zaczęły się od inwazji wojsk francuskich na bogate miasta-państwa włoskie, które w pierwszych latach stulecia zajęły królestwo Mediolanu, Neapol, a w 1512 r. pokonały wojaka hiszpańskie i papieskie w bitwie pod Rawenną. Przeciwko Francuzom i ich szwajcarskim i weneckim sojusznikom, papież zawiązał Świętą Ligę Katolicką, złożoną z kilkunastu krajów, w tym Hiszpanii, rządzonej przez Habsburgów i Anglii. To też w 1525 r, Francuzi ponieśli upokarzająca klęskę w bitwie pod Pawią, w której król Franciszek I został wzięty do niewoli. Później miały miejsce jeszcze 2 wojny we Włoszech między Francją a imperium Habsburgów, zakończyły się całkowitym wycofaniem wojsk francuskich z Półwyspu Apenińskiego, który utrzymał się pod wpływa­mi imperium Habsburgów i rzymskiego Państwa Kościelnego.
W wojnach europejskich angażowała się również protestancka Anglia. Jej głównym przeciw­nikiem była Hiszpania, z którą rywalizowała o panowanie na oceanicznych szlakach handlowych. W 1588 r., za panowania królowej Elżbiety I, w bitwie morskiej na Kanale La Manche Anglicy zniszczyli flotyllę 130 wojennych galeonów hiszpańskich (Wielka Armada), jaka przybyła dla wsparcia wojsk hiszpańskich w wojnie domowej w północnej części Niderlandów. Wojna ta spowodowana była bun­tem protestanckiej ludności przeciwko rządom namiestników hiszpańskich Habsburgów, z powodów religijnych i ekonomicznych (wysokie podatki). Wojna ostatecznie skończyła się utworzeniem nie­podległej Holandii w północnych Niderlandach i pełną supremacją angielskiej floty wojennej i handlo­wej na morzach i oce­anach.
Największą wojną religijną okresu kontrreformacji w Europie była wojna trzydziestoletnia (1618-1648) wszczęta buntem protestanckich Czechów przeciwko rządom katolickiego cesarza Rze­szy Niemieckiej, Habsburga. W jego wyniku doszło do wojny między Ligą Katolicką, grupującą kilka księstw katolickich pod przywództwem Bawarii, a Unią Ewangelicką, jaką tworzyły księstwa prote­stanckie Rze­szy pod kierownictwem elektora Palatynatu. Wojna w ciągu kolejnych lat się rozszerza­ła, wmieszały się do niej prawie wszystkie kraje ościenne: Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Niderlan­dy, Dania, Szwecja, Siedmiogród. Jej uczestnicy walczyli o różne cele polityczne, z których najważ­niejszym była hegemonia w Europie. Po wojnie 30-letniej uzyskała ją Francja, która stała się naj­większą potęgą na kontynencie. Natomiast imperium Habsburgów utraciło na znaczeniu.

Silne i słabe punkty bloku habsburskiego.
Na terytoriach, rządzonych przez Habsburgów w XVII w., zamieszkiwała 1 ludności Europy. Należały one do najbogatszych w Europie, zwłaszcza Niderlandy i Kastylia. Imperium dysponowało też efektywną i dobrze wyszkoloną armią, w której wyróżniała się piechota kastylijska. Państwo dys­ponowało wielkimi zasobami finansowymi, pochodzącymi głównie z eksploatacji swych kolonii w Ameryce. Mimo to Habsburgowie nigdy nie uzyskali dominacji w Europie. Mieli bowiem za dużo wro­gów, za dużo do zrobienia, musieli bronić zbyt wiele frontów, a ich siły wojskowe rozproszone były na wielu terytoriach imperium, także w Afryce, na Sycylii, we Włoszech, w Nowym Świecie i Nider­landach. Nie było centralnej władzy, a jedynym spoiwem, łączącym była osoba monarchy.
Do upadku imperiom hiszpańskiego przyczyniły się też błędna gospodarka, a w szczególno­ści marnotrawstwo funduszy na utrzymanie wielkiej machiny wojskowej i liczne wojny. W XVI w. w Europie było wiele konfliktów, lecz inne wojujące państwa – Francja, Anglia, Szwecja, Turcja – prze­żywały okresy pokoju i odbudowy. Zaś Habsburgowie, zwłaszcza Hiszpania, prowadzili wojny prawie nieprzerwanie, często na kilku frontach równocześnie.
Napływające srebro z kopalń w Potosi w Brazylii w latach 1570-1630 szybko przechodziło do rąk zagranicznych bankierów i dostawców wojskowych, a ponadto powodowało w kraju inflację. Nadmierne opodatkowanie eksportu bawełny i wewnętrzne bariery celne na różne towary, sprawia­ły, że ich produkcja była nieopłacalna i zamierała. Koncentracja stoczni na budowie dużych okrętów bojowych sprawiła, że zaniechano budowy statków handlowych ze szkodą dla handlu zamorskiego. Wielkim błędem było też wygnanie Żydów, a potem Maurów, co odbiło się negatywnie na produkcji rzemieślniczej i handlu.

Porównania międzynarodowe.
W rozdziale tym dokonane zostało porównanie czterech głównych państw-mocarstw zachod­niej Europy pod względem gospodarczym, potencjału militarnego, polityki międzynarodowej i rządów królewskich, w latach 1500-1650. Po prostu opisana jeszcze została w skrócie historia Francji, Anglii, Szwecji w całym okresie 150 lat wojen religijnych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem okre­su 30-letniej wojny (1618-1648), w której wszystkie te mocarstwa wzięły znaczący udział.
Wojna 30-letnia rozegrana była na terenach I Rzeszy Niemieckiej i spowodowała wielkie jej spustoszenie i straty ludzkie, sięgające w niektórych księstwach do 50%. Poszczególne kraje włą­czały się do wojny stopniowo, zmieniały się jej główne fronty, walki toczone były z różnym natęże­niem i zmiennym szczęściem dla jej uczestników. Wojna ta stanowiła jakby ostatni akord kończący epokę 150-lat wojen religijnych w Europie. Przy czym faktycznym głównym jej powodem była rywali­zacja o hegemoni w Europie. Była to pierwsza paneuropejska wojna, następnymi były wojny napole­ońskie oraz I i II wojny światowe.
Zawarty w 1648 r. pokój westfalski zmienił znacząco oblicze Europy. Powstały niepodległe państwa: Szwajcaria i Holandia (północne Niderlandy), Szwecja usadowiła się na południowych wy­brzeżach Bałtyku, księstwa niemieckie uniezależniły się od habsburskiego cesarza Rzeszy, luteranie i kalwini uzyskali wolność religijną, zaś Francja powiększyła się o Alzację i stała się największym mo­carstwem kontynentu.

Wojna, pieniądze i państwo narodowe.
Dokonujący się od późnych lat XV w. do końca XVII w. rozwój stosunków gospodarczych i społecznych spowodował, że w większości krajów europejskich nastąpiła centralizacja władzy poli­tycznej i wojskowej, zazwyczaj sprawowanej przez rządy monarchy. Stary porządek feudalny został, w drodze powolnej ewolucji społecznych tendencji rozwoju, zastąpiony przez struktury państw naro­dowych.
Przyczyniła się do tego tez, w dużym stopniu, potęga militarna, która umożliwiła wielkim dy­nastiom królewskim wywyższenie się ponad wielką magnaterię w ich krajach oraz zapewniła pań­stwu jednolitą politykę i centralizację władzy. To wojny pobudzały świadomość narodową, najczęściej wyznaczały granice państwowe, ich koszty zmuszały do szukania nowych źródeł dochodów, a także zaciągania pożyczek, wydawania obligacji itp.

Powrót do poprzedniej strony