Transformacja gospodarcza III RP
Transformacja gospodarcza III RP po 1989 r.

W ciągu 44 lat istnienia Polski Ludowej po II wojnie światowej państwo polskie dźwignęło się z ruin wojennych i z kraju rolniczego, z maleńkim przemysłem, stało się krajem przemysłowo-rolniczym, porównywalnym we wielu dziedzinach z rozwiniętymi państwami tzw. "I świata". Niektórzy nawet próbowali wykazywać, że staliśmy się 10. państwem w skali całego świata pod względem uprzemysłowienia. Dokonane to zostało dzięki pracy dwóch pokoleń, koncentracji istniejących kapitałów (nacjonalizacja) przez państwo oraz planową realizację odbudowy i budowy ok. 8 tys. nowych średnich i dużych zakładów produkcyjnych, które powiększyły potencjał przemysłowy kraju kilkunastokrotnie.
W rezultacie w latach 1945-1989 wskaźnik PKB (produktu krajowego brutto), liczonego tylko z uwzględnieniem produkcji (bez usług i obrotów kapitałowych) wzrastał w PRL przeciętnie o 10-12 % rocznie. Wyraźne przyśpieszenie rozwoju wystąpiło zwłaszcza w dekadzie lat 70., między innymi dzięki uzyskaniu z Zachodu ok. 22 miliardów dolarów kredytów, jakie przeznaczone zostały głównie na zakup nowoczesnych technologii, maszyn i wyposażenia dla setek zakładów przemysłowych.
Po przełomie politycznym w roku 1989, nastąpiła wszak likwidacja ustroju "budowy socjalizmu" na rzecz restauracji ustroju kapitalistycznego, określanego hasłowo "wolnym rynkiem". Generalnie państwo straciło swą monopolistyczną rolę, jaką dotychczas sprawowało prawie we wszystkich dziedzinach gospodarczych i społecznych, a celem nadrzędnym nowego ustroju ogłoszona została między innymi konieczność sprywatyzowania wszystkich dziedzin gospodarki krajowej, przez ich wyprzedaż krajowym lub zagranicznych inwestorom. Sposobem na realizację tych idei było wprowadzenie odpowiednich reform systemowych, zwanych skrótowo "terapią szokową".

Tytuły artykułów

Wybierz:

Transformacja gospodarcza III RP po 1989 roku
Zadłużenie gierkowskie
Prywatyzacyjne bezprawie
Transformacja polska
Jak niszczonp polski przemysł
Upadek rolnictwa
Upadek LOTu
Regres Polski w okresie III Rzeczpospolitej


Powrót do poprzedniej strony