Powstanie 3 religii monoteistycznych, podboje i ekspansja islamu

Abraham, Królestwo Żydowskie, powstanie judaizmu
Według przekazu Starego Testamentu hebrajskiego, Abraham, zwany ojcem narodu żydow­skiego, żył w ok. XVII wieku p.n.e., pochodził z Mezopotamii i był prorokiem. Z pole­cenia Boga Jah­we udał się wraz z rodziną do krainy Kanaan (Palestyna). Tam, w objawieniu, otrzymał od Jahwe obietnicę przekazania jego potomkom ziemie Kanaan. Jakub, drugi syn Abrahama, uzyskał od Boga imię Izrael i miał potem dwu­nastu synów, którzy stanowili zaczyn dwunastu poko­leń izraelskich.
Kraina Kanaan obejmowała mniej więcej terytorium dzisiejszej Palestyny, Libanu i częściowo Sy­rii. W starożytności w regionie tym osiedliły się koczownicze plemiona Izraelitów, z których część przyby­ła z Egiptu pod wodzą Mojżesza w XIII wieku p.n.e. Ich wędrówka przez pustynię trwała 40 lat i opisana została, wraz z historią świata od jego stworzenia (3761 p.n.e.), w tzw. Księgach Mojżeszo­wych, stano­wiących pierwszych 5 ksiąg, tzw. Pięcioksiąg (Tora), pisma świętego Biblii. Tworzą one, wraz z licznymi apokryfami, Stary Testament, będący wraz z późniejszym Talmudem, to jest zbiorem norm religijno-praw­nych, podstawą judaizmu.
Plemiona hebrajskie w Kanaan, początkowo rozproszone, zjed­noczyły się ok. 1030 r. p.n.e., wobec zagrożenia najazdami „ludów morza”, i utworzyły jednolite państwo Królestwo Żydowskie. Rządzone było kolejno przez królów Saula, Dawida i Salomona. Dawid zdobył i ustanowił stolicę w Jerozolimie, zaś Salomon umocnił państwo gospodarczo i rządził sprawiedliwie, a w Jerozolimie po­wstała wielka Świątynia Salomona. Po jego śmierci państwo rozpadło się w 922 r. p.n.e. na dwa mniejsze królestwa: Izrael na północy, ze stolicą w Samarii i Juda na południu z Jerozolimą. Oba ule­gły wkrótce inwazji Egiptu, a Królestwo Izraela zostało w 701 r. p.n.e. zajęte i uzależ­nione od Asyrii.
Po upadku Asyrii w 609 r. p.n.e. kraje te opanowane zostały przez wojska egip­skie faraona Necho II, a po 22 latach zajęte przez króla Babilonu, Nabuchodonozora II. Za opór stawiany przez Jerozolimę, miasto to zostało w 586 r. złupione, zaś ludność deportowana w niewolę babilońską. Jej powrót możliwy był dopiero po 538 r. p.n.e., po upadku Babilonu, podbitego przez Persję. Również królestwa Izraela i Judy stały się prowincjami perskimi, tracąc swą niezależ­ność na ponad dwa tysią­ce lat. W 332 r. podbite zostały przez greckie wojska Aleksandra Wielkiego, w 323 r. przez egipskie państwo Ptolomeuszów, a w 198 r. p.n.e. przez Syrię za dynastii Seleukidów. Na całym Bliskim Wschodzie rozszerzały się wtedy wpływy hellenistyczne, przyjmowane również przez ludność he­brajską w zakresie kultury, sztuki, gospodarki. Natomiast zdecydowanie Żydzi prze­ciwstawiali się wprowadzaniu greckiego prawodawstwa i wiary w wielu bogów.
Lecz już w 66 r. p.n.e. cały Lewant, w tym Izrael i Juda, a później także Egipt, znalazły się w imperium rzymskim. Prowincją Judy, zwanej przez Rzymian Judeą, rządził król Herod I. Rozwinął gospodarkę kraju, założył nowe miasta i twierdze, rozbudował Jerozolimę, przebudowując także świątynię jerozolimską, zwaną odtąd Świątynią Heroda. W 66 r. n.e., za panowania cesarza Nerona, wybuchło w Judei wielkie powstanie ludności. Było ono zwieńczeniem ciągłych zatargów, głównie na tle religijnym, i buntów Żydów wobec rządów pogańskiego Rzymu. Powstanie stłumili Wespazjan i Tytus, późniejsi cesarze, w 70 r. n.e. Jerozolima zrównana została wtedy z ziemią i po raz drugi zbu­rzona została Świątynia Salomona-Heroda. Pozostała po niej tylko „ściana płaczu”, fragment murów dziedzińca, będąca do dziś kultowym miejscem religii hebrajskiej. Znaczną część ludności żydow­skiej Rzymianie deportowali na Półwysep Iberyjski i nad Ren w Germanii.
Jeszcze jedno powstanie wybuchło w Jerozolimie w 132 r., za panowania cesarza Hadriana, gdy zakazał obrzezań i zmienił nazwę Jerozolimy, jako pogańskiego miasta, na Aelia Capitolina. Po­wstanie trwało 3 lata, po jego stłumieniu znaczna część Żydów uciekła do sąsiednich krajów arab­skich, rozpraszając się w ten sposób na obczyźnie, czyli w diasporze Zaś prowincja Judea zmieniła swą nazwę na Palestyna, od nazwy jej pierwotnych mieszkańców.

Narodziny chrześcijaństwa i jego zwycięstwo po upadku Cesarstwa Rzymskiego
Religia chrześcijańska narodziła się w połowie I wieku n.e. w Judei, stanowiącej wówczas część rzymskiej prowincji Palestyny. Wywodzi się, podobnie jak późniejszy mahometanizm, z juda­izmu, żydowskiej religii narodowej. Twórcą religii chrześcijańskiej był Żyd Jezus Chrystus Nazarej­czyk (z Nazaretu), we­dług przypowieści ewangelicznych był on potomkiem króla Dawida. Już za ży­cia uznany został prorokiem nowej wiary. Formułował zasady życia społecznego, obrazując je przy­powieściami; ogłaszał proroctwa, przedkładał cierpienie i ubóstwo nad potę­gę i bogactwo. Według opisów, zawartych w Ewangeliach, czynił też cuda, uzdrawiając chorych, karmiąc głodnych,. To też znajdywał wielu gorliwych wy­znawców swoich nauk, zwłaszcza wśród ludzi ubogich i niewolników. Zginął w wieku 33 lat, śmiercią męczeńską na krzyżu, z oskarżenia Sanhedrynu, jerozolimskiej Naj­wyższej Rady w sprawach religijnych.
Po śmierci ogłoszono go Mesjaszem-Zbawicie­lem, co przesądziło o oddzieleniu się chrystia­nizmu od judaizmu. Wśród 13 uczni Jezusa, zwa­nych apostołami, główną rolę odegrał Szymon Piotr, który pierwszy sformułował podstawowe zasady nowej wiary. Wraz z opisanymi potem czterema ewangeliami, zwanymi Nowym Testamentem, weszły one w skład Biblii, czyli Pisma Świętego, będą­cego dla wierzących podsta­wowym autorytetem w sprawach wiary.
Kanoniczne zasady religii chrześcijańskiej to: wiara w Boga jedynego i wszechmogącego, występującego w trzech osobach jako Trójca Święta; uznawanie Jezusa Chrystusa za syna bożego i zbawiciela świata; czczenie jego matki Świętej Marii, wiara w życie pozagro­bowe oraz w niebo i pie­kło, jako nagrody lub kary po śmierci, za postępowanie w życiu doczesnym zgodnie z kodeksem za­sad moralnych, określonych w Biblii jako „Dziesięcioro Przykazań". Miejscem modlitw, odprawiania mszy, kazań, przyjmowania sakramentów itp. są kościoły. Pierwsze instytucje kościelne powstały pod ko­niec I. wieku i służyły za miejsca chrztu, komunii oraz nauczania wiary.
Chrześcijańska nauka o przeciwieństwie pomiędzy Królestwem Bożym i światem doczesnym koli­dowała z boską czcią, jaką przypisywano cesarzom w Rzymie. Dążąc do utrzymania jedności i zwartości państwa w II i III w. cesarze rzymscy przeciwdziałali więc rozpowszechnianiu się religii chrześcijańskiej, będącej w opozycji do panującego ustroju społecznego i religii rzymskiej. Stąd praktyki prześladowania wczesnych chrześcijan w latach 249-251, 257-258, zwłaszcza 303-311 za Dioklecjana. Prześladowania chrześcijan w imperium rzymskim trwały, z różnym natężeniem, do 313 r., gdy ce­sarz August Konstantyn I Wielki przyznał w edykcie mediolańskim wolność wyznania dla wszystkich miesz­kańców cesarstwa. Po jego śmierci nastąpił podział Cesar­stwa Rzymskiego na dwa odrębne państwa: Cesarstwo Zachodnie ze stolicą w Mediolanie i Cesarstwo Wschodnie, czyli Bizancjum, ze stolicą w Konstantynopolu (wcześniej Bizancjum). Oba podzieliły dodatkowo spory i kłótnie religijne. W Cesarstwie Zachodnim Ko­ściół katolicki rozwinął się bowiem w scentrali­zowaną organizację, z papieżem na czele, którym był każdorazowy arcybiskup Rzymu. Natomiast w Bizancjum, zapanował arianizm, który nie uznawał prymatu biskupa rzymskiego.
Po 313 r., nastąpiło szerokie rozpowszechnienie religii chrześcijańskiej i upowszechnienie budow­nictwa kościelnego, opracowany został tekst Biblii i powstały różne doktryny i obrządki chrze­ścijańskie, wynikające z regionalnych tradycji. W 313 r. powstało pierwsze zgromadzenie zakonne, a 10 lat później wybudowany został pierwszy klasztor w Egipcie. Zakony rozprzestrzeniły się w całym świecie chrześcijańskim. Reguły zakonne zobowiązywały mnichów do zachowania czystości, ubó­stwa i posłu­szeństwa. W 319 r. rozpoczęto w Rzymie budowę Bazyliki św. Piotra, jako siedziby dla papieży, których rola i znaczenie szybko wzrastała.
Za ostateczną datę rozłamu imperium rzymskiego, i równocześnie koniec epoki starożytno­ści, uważa się 395 r., gdy umarł cesarz Teodozjusz I Wielki. Był to czas wielkich najazdów barba­rzyńców na wszystkie starożytne cywilizacje europejskie. Od tego czasu władzę cesarską w Cesar­stwie Zachodnim sprawowali już nie Rzymianie, lecz Germanie. Podobnie armia składała się głównie z Germanów. W 476 r. germański dowódca armii rzymskiej Odoaker zdetronizował ostatniego za­chodniorzymskiego, małoletniego cesarza Romulusa Augustulusa i przejął po nim władzę w Rawen­nie. Równocześnie insygnia cesarskie odesłał do Konstantynopola, a sam ogłosił się niezależnym królem Italii. Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego spowodował zniszczenie infrastruktury admi­nistracyjnej imperium, sieci dróg, handlu między prowincjami itd. Pomiędzy powstałymi na gruzach ce­sarstwa nowymi państwami rozpoczęły się waśnie i wojny o strefy wpływów i poszerzenie granic. Nastą­piło też znaczne pogorszenie się poziomu życia ludności.
Cesarstwo Wschodniorzymskie w V-VI w. trwało i rozwijało się nie­ustannie, mimo najazdów Hunów, Wizygotów i Ostrogotów, pustoszących Półwysep Bałkański. Do najbo­gatszych prowincji ce­sarstwa należały Egipt, Syria i Palestyna, a największymi ośrodkami handlu, nauki i kultury były mia­sta Aleksandria w Egipcie i Antiochia w Syrii. Za panowania Herakliusza (610-641) Cesarstwo Bizan­tyjskie zaatakowane zostało przez Persów. Na krótko Sy­rię, Palestynę i Egipt zajęli Sasanidzi per­scy, których po ciężkich walkach wojskom bizantyjskim udało się jed­nakże wyprzeć. Lecz po niewie­lu latach terytoria te stały się łupem Arabów, którzy natchnieni nową wiarą islamską, rozpoczęli w 632 r. wielki pochód na zdobycie świata.

Stworzenie islamu przez Mahometa
W VI w. pustynny Półwysep Arabski zamieszkiwany był przez semickie ple­miona arabskie, prowadzące w większości koczowniczy tryb życia. Na ich czele stali wodzowie, wybierani przez rady starszych, złożone z ojców rodów. Arabowie wyznawali wielobó­stwo, czcili bóstwa astralne, jak słoń­ce, księżyc, planety i gwiazdy, także bóstwa losu, miłości, śmierci, zła i dobra. Przedmiotem kul­tu były też drzewa i kamienie. Najsłynniejszym czczonym kamieniem był Czarny Kamień (Kaaba) w mieście Mekce, prawdopodobnie będący meteorytem. To też do Mekki, położonej na na skrzyżowa­niu szlaków karawanowych, ściągały pielgrzymki religijne z całej Arabii, by złożyć hołd bó­stwom, któ­rych rzeźby ozdabiały ściany sanktuarium Kaaby. Pielgrzymki te przynosiły spore docho­dy miejsco­wym kupcom, więc po­czuli się oni zagrożeni, gdy w mieście zaczęła rozwijać się nowa re­ligia, gło­sząca wiarę w jednego boga. To też wypędzono z miasta proroka, który ją głosił
. Był nim Muhammad Ibn Abd Allah, zwany powszechnie Mahometem, urodzony w 570 r., wnuk przywódcy rodu Haszymidów, ożeniony ze starszą o 15 lat Chadidżą, właścicielką karawan, których w młodości był przewodnikiem. Ogłosił się w 611 r. prorokiem i zaczął nauczać o nowej wie­rze, jaką mu w objawieniach na górze Hira (w pobliżu Mekki) przekazał archanioł Gabriel w imieniu Boga. Swą nową religię nazwał „Islamem", to jest “poddanie się woli Boga", któremu przydał imię Al­lah, jakie miał jego ojciec. Uciekający z Mekki Mahomet i jego zwolennicy schronili się w odległej o 350 km oazie, która wkrótce rozwinęła się w miasto Medyna (“miasto proroka"). Zysku­jąc coraz wię­cej wyznawców utworzył własne państewko teokratyczne. Po śmierci pierwszej żony zawarł 10 no­wych małżeństw, m.in. z córkami wodzów sąsiednich plemion, przez co rozszerzył swe terytoria.
W 630 r. Mahomet zdobył Mekkę, gdzie nakazał zniszczyć posągi bóstw pogańskich i uczynił z Kaaby symbol nowej wiary muzułmańskiej. Zmarł w 632 r., lecz jego religia rozwijała się nadal i zdobywała nowych zwolenników, jako trzecia wielka religia monoteistyczna świata. Ma ona charakter uniwersalny, czyli jest dostępna dla wszystkich, podobnie jak chrześcijaństwo, a w przeciwieństwie do hermetycznego judaizmu, dostępnego tylko dla narodu żydowskiego.
Zasady islamu spisane zostały, wkrótce po śmierci proroka, w świętej księdze, zwanej Kora­nem, dzielącej się na 114 sur (rozdziały), ujmujących dogmaty, w jakie muzułmanie winni bezwzględ­nie wierzyć. Mahometanie zobowiązani zostali przede wszystkim do pięciu głównych powinności: ab­solutnej wiary w Allaha, pięciokrotnej modlitwy w ciągu dnia, udzielania jałmużny ubogim, przestrze­gania ścisłego postu w miesiącu ramadan i przynajmniej jednej pielgrzymki w życiu do Mekki.
Ważną rolę w islamie odgrywa szariat, stanowiący kodeks prawny, zawierający zbiór tradycji, zasad i przepisów, według którego muzułmanie powinni postępować w życiu codziennym. Między in­nymi szariat zakazuje mahometanom spożywania mięsa wieprzowego i picia napojów alkoholowych oraz określa kary za dokonanie przestępstw.
Islam głosił między innymi hasło dżihad, to jest świętej wojny z niewiernymi, obiecując raj po śmierci dla muzułmanów, poległych na polu walki. To też Beduini szybko przekształcili się w dziel­nych wojowników i już po dwóch latach od śmierci Mahometa, jego następcy, kalifowie pod­jęli wy­prawy wojenne przeciwko niewiernym. Największą w tym rolę odegrali pierwsi czterej kalifo­wie: Abu-Bakr, Umar, Osman i Ali, panujący do 660 r.

Pierwsze islamskie podboje w Europie: Bizancjum i Półwysep Iberyjski
Na północ i wschód od Arabii istniały ówcześnie dwa wielkie imperia: chrześcijańskie Cesar­stwo Bizantyjskie i mazdaistyczna Persja, pod panowaniem dynastii Sasanidów. Oba mocarstwa były osłabione wieloletnimi wojnami ze sobą o terytoria Syrii, Palestyny i Egiptu. W pierwszej kolej­ności Arabowie, po pokonaniu wojsk bizantyjskich w bitwie nad rzeką Jarmuk w Syrii, zajęli Syrię i Palestynę. Następnie po zwycięskich bitwach z Persami pod El-Kadasija w 636 r. i Nihawandem w 642 r. opanowali całą Mezopotamię oraz Armenię. Z kolei do 649 r. zajęli Egipt, Cyrenajkę i Trypolita­nię w Afryce, oraz Azję Mniejszą, a później także wszystkie terytoria starożytnej Persji, Chiwę, Bu­charę, Afganistan oraz część Indii po rzeki Indus i Syr-Darię.
Prowincje administrowane były dwojako: przez cywilnych namiestników wezyra i dowódców lokalnych oddziałów wojskowych. Dla zapewnienia ich szybkiej łączności z odległą stolicą, funkcjo­nowała sprawnie poczta konna, dysponująca setkami zajazdów ze zmiennymi końmi. Ludność pod­bitych przez Arabów terytoriów stosunkowo szybko przechodziła na wiarę islamską. Spowodowane to było tym, że mahometanie służący w armii, zgodnie z Koranem, byli zwolnieni od płacenia podat­ków dla państwa. Zasady islamu z biegiem lat ulegały ewolucji i w 660 r. nastąpił rozłam wśród ma­hometan na szyitów i sunnitów. Doprowadziło to do podziałów państwa na odrębne kalifaty i powsta­nia szeregu, zwalczających się wzajem, dynastii panujących: Haszymidów, Umajjadów, Abbasydów, Fatymidów, Ajjubidów, Gaznewidów i innych.
Po śmierci kalifa Alego władzę przejął w 661 r. namiestnik syryjski, emir Mu'awija, który dał początek dynastii Umajjadów, panujących do 750 r. Przeniósł on stolicę z Bagdadu do Damaszku. W latach 674-678 Arabowie oblegali i próbowali zdobyć Konstantynopol, stolicę Cesarstwa Bizantyj­skiego, co im się jednakże nie udało. W 678 r. Arabowie wznowili też swój pochód na zachód wzdłuż śródziemnomorskich wybrzeży Afryki, zajmując cały Maghreb, jak nazwali terytoria od Tunisu do Atlantyku. Prowadzili przy tym liczne wojny z plemionami berberyjskimi. Po przejściu Berberów na is­lam, sprzymierzyli się z nimi i wspólnie w 711 r. dokonali inwazji przez Gibraltar na kontynent euro­pejski, zajmując prawie cały Półwysep Iberyjski (Pirenejski), gdzie wkrótce utworzyli Emirat ze stolica w Kordo­bie. Zajęli także południową część Galii, z której wycofali się jednak po przegranej bitwie z wojskami frankońskimi Karola Młota pod Poitiers w 732 r.
Najazdy Berberów nie były jedynym zagrożeniem chrześcijańskich państw Zachodniej Euro­py. Równocześnie nękane one były przez łupieżcze wyprawy Wikingów, a w połowie X w. królestwa frankońskie zaatakowane zostały przez Węgrów (Madziarów). Wikingowie byli to Normanowie za­mieszkali w Skandynawii i Danii, którzy w celach łupieżczych napadali na tereny przybrzeżne Bryta­nii, aż po wybrzeża południowej Galii i Italii. Inne grupy szwedzkich Wikingów, wyprawiając się w kie­runku wschodnim, penetrowały szlaki i tereny wzdłuż rzek Dźwiny i Wołchow oraz Dniepru, aż do Morza Czarnego, gdzie łupili przybrzeżne miasta Cesarstwa Bizantyjskiego.
Madziarzy to było bitne, wojownicze plemię ugrofińskie, pochodzące z terenów przyuralskich, jakie w końcu IX w. osiedliło się w dolinie środkowego Dunaju, wypierając stamtąd Awarów. Również w celach łupieżczych wyprawiali się zbrojnie aż po Paryż, Akwizgran i Tarent w Italii. Najazdy te skończyły się wraz z ich wielką klęską na Lechowym Polu w Królestwie Wschodnio-frankońskim.
W rzeczywistości wojujący islam był bardzo tolerancyjny dla podbitych ludów. Arabowie wy­magali od tubylczej ludności tylko skrupulatnego płacenia umiarkowanych podatków, a przyzwalali na kulty­wowanie lokalnych religii, obrządków i obyczajów. To też ludność podbitych terytoriów przyj­mowała ich niejednokrotnie jako wybawców od rodzimych ciemiężycieli i jako gwarantów sprawiedli­wości społecznej. Tym jedynie można wytłumaczyć fenomen szybkich podbojów arabskich i stworze­nie przez nich imperium, przewyższającego obszarem Cesarstwo Rzymskie.
Imperium arabskie rozwijało się szybko dzięki intensywnemu handlowi i rozwojowi rzemiosła. Pomocne w tym było wprowadzenie po raz pierwszy złotych monet, a także rozprzestrzenienie się języka arab­skiego. Arabowie wy­twarzali w du­żych ilościach jedwabie, wyroby bawełniane, dywany, miedź, srebro, doskonałą stal da­masceńską. Powstały liczne miasta, w tym Bagdad, jako polityczna i administracyjna stolica oraz centrum nauki całego imperium. Rozkwitały nauki, zwłaszcza matematy­ka, astronomia, medycyna i geografia, tak­że filozofia i teologia, oraz sztuka, architektura, literatura i poezja. Między innymi Ara­bowie wprowa­dzili do matematyki cyfry arabskie oraz pojęcie zera i opra­cowali tablice astronomicz­ne. W 745 r. w Bagdadzie założona została pierwsza publiczna biblioteka, zaś w Damaszku powstał pierwszy szpi­tal w krajach arabskich.
Rządy w Kalifacie Bagdadzkim od 750 r. sprawowała dynastia Abbasydów, która doszła do władzy w drodze krwawej wojny domowej z Umajjadami. Jednym z najsłynniejszych kalifów tej dyna­stii był Harun ar-Raszid (786-809), znany potomnym głównie z „Baśni z tysiąca i jednej nocy”. Pro­wadził on przewlekłe wojny z Cesarstwem Bizantyjskim i rywalizował z Kalifatem Kordobańskim, w czym pomocne mu było przymierze, jakie zawarł z cesarzem frankońskim Karolem I Wielkim.

Świat muzułmański Arabów i Turków (809-1280)
W rozległym imperium arabskim powstawały liczne schizmy religijne i wybuchały walki po­między poszczególnymi dynastiami o władzę. Prowadziło to do powstawania różnych nowych kalifa­tów. Należały do nich, zamieszkały przez Berberów, Maghreb, gdzie panowała dynastia Idrysydów, potem Zirydów, oraz Kalifat Kordoba na Półwyspie Iberyjskim, rządzony przez Umajjadów. Kordoba szybko się rozwijała i w zakresie rzemiosła, ogrodnictwa, architektu­ry i sztuki stała się wnet konku­rencyjna dla Bagdadu. Również prowincja Egiptu w okresie lat 868-969 stanowiła odrębny kalifat, rządzony przez kilka lokalnych dynastii. W okresie panowania Faty­midów założone zostało w 971 r. nowe mia­sto Kair, przyszła stolica i centrum handlowe i naukowe. Powstał tam jeden z pierw­szych uniwersyte­tów Średniowiecza i biblioteka, licząca 1600 tys. tomów.
Natomiast na wschodzie imperium w początkach X w. oddzieliły się wpierw prowincja Cho­rezm, nad Amu-Darią powstało państwo dynastii Samanidów ze stolica w Bucharze, zaś na wscho­dzie Ira­nu i w Afganistanie irańsko-tureckie państwo Gaznewidów, a nad Eufratem Sułtanat Mossul­ski. Wreszcie na wscho­dzie powstało państwo Wielkich Seldżuków. Seldżukowie, zwani tak od imie­nia swego władcy, Sel­dżuka, były to koczownicze plemiona tureckie, wywodzące się z północnych sybe­ryjskich obszarów Azji Środkowej, a od X w. zamieszkałe w dorzeczu rzeki Syr-darii. Seldżucy przy­jęli od arabskich kupców i misjonarzy, gorących wyznawców religii Mahometa, ich wiarę islam­ską, a po zapanowaniu w regio­nie, ruszyli na zachód, na podbój świata.
Na terytoriach irańskich wojska tu­reckie rozdzieliły się na dwie kolumny. Jedna zajęła w 1055 r. Bagdad i opanowała całą Mezopota­mię oraz kraje Orientu, druga przez Azerbejdżan i Armenię przeszła do Azji Mniejszej. Po zwycię­skiej bitwie z wojskami bizantyj­skimi w 1071 r. pod Manziker­tem w Anatolii, Seldżukowie przyłączyli także do swego imperium pra­wie całą Azję Mniejszą, która stała się bazą wypadową tureckiego Suł­tanatu Rumu. Tym bardziej usamodzielniły się wtedy kalifaty Fatymidów w Egipcie, Umajjadów w Hiszpanii i Zirydów w Maghre­bie. Ten ostatni, po najeździe w 1050 r. przez Nomadów, nasłanych przez kalifa egipskiego, rozpadł się na mniejsze księstwa.
Okres panowania Seldżuków sprzyjał rozwojowi architektury i sztuki. Budowano liczne me­czety, klasztory, madrasy, to jest szkoły kształcące teologów i urzędników, oraz karawanseraje, za­jazdy dla karawan. W architekturze wzorowano się na stylu bizantyjskim. Państwo Turków seldżuc­kich u schyłku XI w. rozpadło się na wiele części, z których najdłużej utrzymał się Sułtanat Konijski w Azji Mniejszej. Przyczynił się on do etnicznej turcyzacji Anatolii i stał się później zalążkiem Turcji Osmań­skiej, powstałej w 1280 r.
Na początku XIII w. w Azji środkowej, w wyniku zjednoczenia licznych plemion mongolskich i tureckich, powstało wielkie Imperium Mongolskie pod wodzą Dżingis-chana. Zreformował on i usprawnił państwo, zorganizował ogromną armię, po czym Mongołowie, jak w V w. Hunowie, ich pro­toplaści, ruszyli na podbój świata. Po opanowaniu północnych Chin, podporządkowali sobie pań­stwo Turków Seldżuckich w Azji Mniejszej i podbili cały arabski Kalifat Abbasydów na Bliskim Wschodzie, niszcząc jego stolicę, bajecznie bogaty, milionowy Bagdad, jak również budowany przez wieki system irygacyjny w Mezopotamii. W 1260 r. Mongołowie dotarli do granic Palestyny, gdzie nad Jeziorem Galilejskim zostali po­konani przez egipskich Mameluków. Był to już kres ich marszu na Bliskim Wschodzie.

Wyprawy krzyżowe (1071-1291)
W pierwszej połowie XI w. dokonane zostały w Kościele rzymsko-katolickim głębokie reformy, wprowadzające celibat dla księży, prymat rzymskiego papieża, dogmat o po­chodzeniu Du­cha św. i inne . Wschodnio-grec­ki (prawosławny) Kościół nie akceptował tych zmian i ostatecznie doszło w 1054 r. do schizmy wschodniej, czyli pełnego rozdziału katolicyzmu od prawosławia.
Jednakże, po pokonaniu w 1071 r. wojsk bizantyjskich przez Turków seldżuckich, cesarz bi­zantyjski Aleksy I zwrócił się o pomoc do papieża i katolickich państw zachodniej Europy. Zaintere­sowany w przywróceniu papieskiej władzy nad Kościołem wschodnim, papież Urban II zgodził się na interwencję. Kontratak chrześcijaństwa i Europy przeciwko islamowi i Azji był długo przygotowywany. Wreszcie w 1095 r. na synodzie w Clermont (Francja) proklamowano wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej. Przez kilka lat duchowni kaznodzieje, wędrując po zachodniej Europie, namawiali do ochot­niczego zaciągu rycerstwa, by odzyskać Grób Święty w Jerozolimie i pomścić prześladowanie chrze­ścijan w Palestynie, obiecując w zamian odpust grzechów i duże zdobycze dla rycerzy krzy­żowych.
Zgodnie z terminem, ustalonym przez papieża, pierwsza krucjata, licząca kilkadziesiąt tysięcy rycerzy, wyruszyć miała do Palestyny 15 sierpnia 1096 r. Poprzedziła ją ludowa krucjata ochotników plebejskich, prowadzonych przez szalonego Piotra Pustelnika, którzy wyruszyli w pięciu grupach z płn. Francji, masakrując po drodze Żydów reńskich. Po dotarciu dwóch grup do Konstantynopola, prze­wiezieni zostali statkami na brzeg Azji Mniejszej, gdzie rozgromili ich Turcy.
Właściwa krucjata rycerska, licząca ok. 45 tysięcy ludzi, dobrze przygotowana, objęła cztery zbrojne wyprawy, jakie po koncentracji w miastach Francji, Niemiec i Italii, przeszły różnymi trasami do Konstantynopola. Po przeprawieniu się przez Bosfor do Azji Mniejszej, krzyżowcy opanowali Ana­tolię, przekazując prowincję z powrotem pod zwierzchnictwo Cesarstwa Bizantyjskiego. Następnie, po 8-miesięcznym oblężeniu i zdobyciu Antiochii, podbili prowincje Syrii i Palestyny, zaś po miesięcz­nym oblężeniu zdobyli 15 lipca 1099 r. Jerozolimę, główny cel krucjaty. Według źródeł chrześcijań­skich wyprawie krzyżowej towarzyszyły cuda, niezwykłe męstwo i zapał krzyżowców. Według źródeł tureckich dopuszczali się oni masakr, zwłaszcza ludności żydowskiej, grabieży i podpaleń.
Na zdobytych ziemiach Syrii utworzono kilka hrabstw i księstw, a w Palestynie Królestwo Je­rozolimy, z feudalnymi strukturami, zarządzane przez arystokratów francuskich. Państwa te były nie­ustannie nękane przez wypady muzułmańskie i w 1144 r. upadło hrabstwo Edessy. Papież Euge­niusz III ogłosił wtedy drugą krucjatę, którą poprowadzili król Francji Ludwik VII i cesarz niemiecki Konrad III. Nowi krzyżowcy zostali jednakże rozbici przez Turków pod Damaszkiem w 1148 r., nie docierając do celu wyprawy.
W 1169 r. wezyrem Egiptu został Kurd Saladyn, z dynastii Ajjubidów, któremu udało się zjed­noczyć siły muzułmanów arabskich, egipskich oraz syryjskich Turków seldżuckich, do świętej wojny przeciwko krzyżowcom. Pod jego dowództwem Arabowie, po wielkiej zwycięskiej bitwie pod Hattin nad jeziorem Genezaret, zajęli większość państw łacińskich na Bliskim Wschodzie oraz zdobyli w 1187 r. Jerozolimę. Zachód zorganizował wówczas, z błogosła­wieństwem papieża Grzegorza VIII, trzecią krucjatę, jaką w 1189 r. poprowadzili cesarz niemiecki Fryderyk I Barbarossa oraz królowie Francji Filip II August i Anglii Ryszard Lwie Serce.
Trasa armii niemieckiej prowadziła lądem przez Trację, Konstantynopol i Azję Mniejszą, gdzie Barbarossa utonął przy przeprawie przez rzekę w Cylicji. Dodatkowo zatargi i walki z oddziałami bi­zantyjskimi oraz zakaźne choroby spowodowały, że do Palestyny dotarła tylko część krzyżowców niemieckich. Armie francuska i angielska przeprawione zostały morzem na wyspę Cypr, jako bazę wypadową. Późniejsze walki na terenie Palestyny prowadzone były ze zmiennym szczęściem i za­kończyły się kompromisowym pokojem, po którym terytoria w głębi lądu, w tym Edessa, przypadły Mahometanom, zaś krzyżowcy uzyskali pas wybrzeża Palestyny oraz Cypr, a także pozwolenie na odbywanie przez chrześcijan pielgrzymek do Jerozolimy.
Już po śmierci Saladyna zorganizowana została w 1202 r. czwarta krucjata. Miała ona wylą­dować w Egipcie, a po jego podbiciu skierować się do Palestyny. Lecz ostatecznie przerodziła się w łupieżczy atak na chrześcijańskie Bizancjum. Koncentracja 30 tysięcy krzyżowców nastąpiła w Trie­ście, skąd mieli być przewiezieni statkami, częściowo za pieniądze doży weneckiego, zaś część na­leżności miała być spłacona armatorom weneckim przez pomoc Wenecjanom w wojnie z Węgrami w opanowaniu portu Zadar nad Adriatykiem. Dodatkowo, po spełnieniu tego zadania, krzyżowcy zgo­dzili się jeszcze na udział w przywróceniu do władzy, zbiegłego z Konstantynopola, syna byłego ce­sarza bizantyjskiego. Była to wielka intryga inspirowana przez papieża Innocentego III i utkana przez dożę weneckiego Enrico Dandolo, która zakończyła się w 1204 r. podbojem Konstantynopola, rze­ziami i złupieniem bogatej stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego.
Zrabowane zostały wtedy tysiące dzieł sztuki, krzyżowcy splądrowali nawet Bazylikę św. Zo­fii, wydłubując złoto i klejnoty z ołtarzy i kradnąc święte relikwie, które potem sprzedawano w całej Europie. Następnie Wenecjanie i wodzowie krucjaty rozdzielili między siebie tereny cesarstwa, two­rząc nowe łacińskie państwa: Cesarstwo Łacińskie, Królestwo Tesaloniki, księstwa Epiru, Aten, Achai na Peloponezie i inne. Zaś Wenecjanie zagarnęli szereg portów i wysp, w tym Kretę. Dopiero w 1261 r. Cesarstwo Bizantyjskie odbudowało się częściowo, odzyskując swą stolicę, część ziem euro­pejskich i kilka wysp na Morzu Egejskim.
W 1212 r. odbyła się misyjna krucjata dziecięca w dwu odrębnych grupach, liczących łącznie ponad 30 tys. chłopców w wieku 8-18 lat. Miały one nawrócić muzułmanów na wiarę chrześcijańską swą bezgrzesznością. Pierwsza wyprawa chłopców niemieckich, których wielu zginęło podczas przejść przez ośnieżone Alpy, dotarła tylko do Lombardii i Genui. Nikt ich nie chciał przewieźć do Świętej Ziemi i rozproszyli się w Italii. Druga wyprawa dzieci francuskich, zwana również „krucjatą pastuszków”, gdyż prowadzona była przez pastuszka-“proroka”, 12-letniego Stefanka, skoncentro­wała się w Marsylii. Stamtąd chłopcy zostali przewiezieni siedmioma statkami weneckimi (dwa z nich zatonęły podczas burzy morskiej) do Afryki i sprzedani, przez żądnych zarobków kapitanów statków, w niewolę Saracenom, kupcom arabskim i kalifowi egipskiemu.
Piąta krucjata (1217-21) do Egiptu, prowadzona pod dowództwem księcia austriackiego Le­opolda VI i króla węgierskiego Andrzeja II, skończyła się porażką krzyżowców z powodu wylania Nilu. W szóstej (1228-29), którą poprowadził cesarz rzymski Fryderyk II, krzyżowcy ponownie, w dro­dze układów, odzyskali Jerozolimę, Nazaret i Betlejem. Siódma wyprawa do Egiptu (1248-54), pod przewodem króla francuskiego Ludwika IX, była nieudana. Rycerze frankońscy zostali pobici przez egipskich Mameluków i musieli wycofać się z Egiptu, zaś Ludwik IX dostał się do niewoli, w której przebywał przez klika lat. Później, by się zrehabilitować, poprowadził w 1270 r. ósmą krucjatę do Tu­nisu, z zamiarem uderzenia na Egipt od zachodu, do czego jednak nie doszło w związku z jego śmiercią od zarazy, jaka zdziesiątkowała francuskie wojska. Dziewiąta krucjata (1271-72) prowadzo­na przez króla Anglii Edwarda I, została przerwana wobec zawarcia rozejmu.
W sumie, na przestrzeni 176 lat, było dziewięć zbrojnych krucjat chrześcijańskiego Zachodu przeciwko muzułmanom na Bliskim Wschodzie. Po ostatniej potrzebowali oni jeszcze 20 lat, by cał­kowicie wypędzić Europejczyków z Palestyny. Latyńskie Królestwo Jerozolimskie przestało istnieć w 1291 r., a ostatnia twierdza krzyżowców Akkra zdobyta została przez egipskich Mameluków w 1302 r. Ostatecznie krucjaty krzyżowców nie osiągnęły swego celu uwolnienia na stałe Jerozolimy i Pale­styny spod władztwa mahometan.
Dalszą konsekwencją był rozwój włoskich i francuskich portów śródziemnomorskich, spowo­dowany obsługą krucjat i wzmożonym handlem z Bliskim Wschodem. Ponad to z ochroną Ziemi Świętej i pielgrzymów związane jest powstanie zakonów rycerskich: Joannitów, Templariuszy i nie­mieckiego Zakonu Krzyżackiego. Po upadku krucjat Zakon Joannitów przeniósł się na wyspę Rodos, potem na Maltę, przekształcając się w Bractwo Kawalerów Maltańskich. Natomiast niemiecki Zakon Krzyżacki osiadł na Węgrzech, a następnie w Prusach nad Bałtykiem.

Podbój Wschodniej Europy przez Tatarów, Księstwo Moskiewskie (1220-1388)
Po podbojach przez wojujący islam bizantyjskiego Bliskiego Wschodu i Półwyspu Iberyjskie­go oraz obrony przed wyprawami krzyżowymi rycerstwa chrześcijańskiego do Palestyny - kolejnym regionem starcia się Islamu z Europą była słowiańska Europa Wschodnia.
W VIII w. ziemie wschodniej Europy między Bałtykiem a środkowym Dnieprem zamieszkałe były przez rozproszone wschodniosłowiańskie plemiona ruskie. Natomiast stepowe obszary, bliżej Morza Czarnego i Kaspijskiego, zasiedlone były przez koczownicze plemiona pasterskie, pochodze­nia tureckiego, Pieczyngów i Połowców. Na większości tych terytoriów powstała w IX w. Ruś Kijow­ska, będąca pod wpływem Cesarstwa Bizantyjskiego, od którego przejęła chrześcijańską religię pra­wosławną oraz zasady powiązania religii i władzy państwowej.
Gdy na początku XIII w. w Azji Środkowej powstało wielkie imperium mongolsko-tureckie, się­gające Iranu i Chin, jego władca Czyngis-chan, w celu rozpoznania możliwości opanowania także wschodniej Europy, wysłał na Kaukaz i na stepy czarnomorskie 30-tys. armię. Tam w maju 1223 r. rozgromiła ona nad rzeką Kałką, dopływem Morza Azowskiego, połączone siły Połowców, Rusi Ki­jowskiej i innych księstw ruskich, liczących do 70 tys. ludzi, lecz bez jednolitego dowództwa.
Najeźdźcy, zwani w Europie Tatarami, od nazwy jednego z plemion tureckich, wchodzących w skład imperium, po bitwie zawrócili do Azji. Lecz po kilkunastu latach, ruszyli ponownie, znacznie większymi siłami, pod wodzą Batu-chana, na podbój wschodniej Europy. Przede wszystkim opano­wali wtedy Bułgarię Nadwołżańską, a następnie księstwa ruskie do Nowogrodu na północy i do Mo­rza Czarnego na południu. Wszędzie po sobie zostawiali zgliszcza miast i osad oraz tysiące zabi­tych. Niektóre księstwa ruskie, jak Perejasławskie, Czernichowskie oraz Siewierskie, po straszliwych zniszczeniach i pogromach, przestały w ogóle istnieć. Większość, z Kijowskim i Nowogrodzkim na czele, znalazła się pod zwierzchnictwem mongolskim i musiała płacić wysokie trybuty, zaś zachodnie księstwa ruskie dostały się pod panowanie Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Po kilku latach najeźdźcy ruszyli w kierunku Węgier i Polski. Jedna z armii Batu-chana doszła do Legnicy na Nizinie Śląskiej, gdzie w 1241 r. stawiły jej opór polskie i niemieckie wojska, pod wo­dzą Henryka II Pobożnego, księcia wrocławsko-wielkopolskiego, który poległ w bitwie. Obrońcy zo­stali rozgromieni, jednak armia Batu-chana nie kontynuowała już swego pochodu na Zachód lecz skręciła na Węgry, gdzie przebywała druga armia mongolska. Razem po spustoszeniu Węgier, Dal­macji, części Serbii i Bułgarii zawróciły na stepy czarnomorskie. Odwrót związany był głównie ze śmiercią wielkiego chana Ugedeja (1229-41) i koniecznością uregulowania sukcesji po zmarłym.
W 1243 r. Batu-chan założył na terenach wschodniej Europy, w rejonie rzeki Kamy i środko­wej Wołgi, państwo Złota Orda (chanat Kipczacki), ze stolicą w Saraju nad Wołgą, któremu podpo­rządkowane zostały wszystkie księstwa ruskie, zmuszone do płacenia wysokich trybutów lennych. Od tej zależności pró­bowało wyzwolić się powstałe w 1276 r. Wielkie Księstwo Moskiewskie i wraz z kilkoma sąsiednimi księstwami przestało płacić lenne trybuty chanowi Złotej Ordy. Wysłał on wtedy do Moskwy karną ekspedycję wojskową, która rozbita została w 1380 r. w wielkiej bitwie na Kuliko­wym Polu nad Do­nem.. Lecz zorganizowana po dwóch latach druga większa wyprawa armii tatar­skiej, pod dowództwem nowego chana Tochtamysza, dotarła do Mo­skwy, grabiąc i paląc miasto oraz mordując i biorąc w jasyr jego ludność. Ruś z powrotem dostała się na 100 lat pod jarzmo chanów.
W połowie XV w. Złota Orda uległa podziałowi na kilka oddzielnych chanatów: Kazański, Krymski, Astrachański i Syberyjski. Najdłużej z nich, bo aż do 1774 r., przetrwał Chanat Krymski ze stolicą w Bakczyseraju. Państwo to utrzymywało się głównie z łupieżczych wypraw czambułów tatar­skich na sąsiednie ziemie nad Donem, Dnieprem i Dniestrem. Konsekwencją panowania mongol­skiego były upadek gospodarczy, wyludnienie kraju, także zerwanie kontaktów prawosławnej Rusi z Bizancjum i jej izolacja od Europy Zachodniej.
Wielkie zwycięstwa armii mongolsko-tatarskich tłumaczone są niezwykłą ruchliwością lekko­zbrojnej jazdy, mistrzowskim posługiwaniem się łukami z pędzących koni, bezwzględną dyscypliną i okrucieństwem w walce, które porażało przeciwnika. Mongołowie posługiwali się też wymyślnymi machinami oblężniczymi i jako pierwsi zastosowali armaty i proch strzelniczy. Ponadto pozwalali lo­kalnym elitom rządzić w podbitych prowincjach, osadzając w nich jedynie swoich namiestników, któ­rych zadaniem było ściąganie podatków i danin.

Islamizacja i rekonkwista chrześcijańska na Półwyspie Iberyjskim
Od VIII w. prawie cały Półwysep Iberyjski stanowił mahometański Emirat Kordobański. Jedy­nie w północno-zachodniej części półwyspu utrzymało się nowe chrześcijańskie Królestwo Asturii, późniejsze Królestwo Leonu. Zaś pas terytoriów wzdłuż Alp do rzeki Ebro zajęty został przez Fran­ków i włączony do Królestwa Frankońskiego jako Marchia Hiszpańska.
W 929 r. Emirat Kordobański przekształcił się w Kalifat, umacniając się i utwierdzając pano­wanie arabskiej dynastii Umajjadów. Do Kalifatu nieustannie napływali Berberowie z Afryki Północ­nej. Również tubylcza ludność uległa islamizacji. Przemieszanie się w ciągu wielu pokoleń wszyst­kich tych ludów stworzyło nową społeczność, zwaną przez chrześcijan Maurami. Natomiast w pół­nocnej części półwyspu w miejsce Asturii i Marchii Hiszpańskiej ukształtowało się na początku XI w. kilka nowych państw chrześcijańskich: królestwa Nawarry i Leonu oraz hrabstwa Barcelony, Kastylii i Aragonii. Pozostawały one w ciągłych zatargach zbrojnych z Kalifatem Kordoby. Gdy w wyniku woj­ny domowej w 1010 r. nastąpił rozpad Kalifatu na 23 odrębne emiraty, książęta chrześcijańscy wyko­rzystując to, rozpoczęli rekonkwistę, to jest odbieranie Maurom zajętych przez nich terenów iberyj­skich. Na wyzwolonych terenach powstały w 1135 r. królestwa Kastylii i Aragonii, a w 1139 r. także Królestwo Portugalii, zajmujące wówczas łącznie ponad połowę Półwyspu Iberyjskiego.
Na apel i za pieniądze papieży rzymskich odbyło się kilka krucjat krzyżowców, głównie fran­końskich, oraz zakonów Templariuszy, wspomagających lokalne siły chrześcijańskie. Rekonkwista trwała, licząc z przerwami w działaniach wojennych, prawie 230 lat. Chrześcijańskie rycerstwo zdo­było Saragossę w 1118 r., Kordobę w 1236 r., ale wyparcie Arabów z półwyspu na­stąpiło dopiero w 1260 r., z wyjątkiem Emiratu Grenady na południu kraju, który Maurowie utrzymali do 1492 r.
W XII-XIV wiekach Półwysep Iberyjski zamieszkiwali wyznawcy trzech wielkich religii: chrze­ścijańskiej, islamu i judaizmu, którzy posługiwali się językami: kastylijskim, katalońskim, baskijskim, portugalskim, galicyjskim i arabskim. Dzięki tolerancji religijnej wcześniejszych mauryjskich władców, półwysep zamieszkiwała znaczna ilość ludności żydowskiej, która stanowiła kulturalną i gospodarczą elitę wszystkich krajów iberyjskich. Począwszy od połowy XIV w. podlegała ona w państwach chrze­ścijańskich ostrej dyskryminacji.
W ciągu tych trzech stuleci Kastylia i Aragonia nawiązały ożywione kontakty gospodarcze z innymi krajami zachodniej Europy. Kastylia była głównym eksporterem wełny merynosów do Anglii i Flandrii, Aragonia stała się zaś morską potęgą na Morzu Śródziemnym, zdobywając wyspy Baleary, Sardynię i Sycylię oraz Neapol na Półwyspie Apenińskim.

Półwysep Bałkański, upadek Cesarstwa Bizantyjskiego, podboje Turcji Osmańskiej
W połowie X w. Cesarstwo Bizantyjskie zajmowało całą południową część Półwyspu Bałkań­skiego do linii Sawy i Dunaju oraz terytorium Azji Mniejszej, południową Italię i Sycylię. Te ostatnie podbili Normanowie w latach 1042-71, zaś Azję Mniejszą zagarnęli Turcy seldżuccy po pogromie ar­mii bizantyjskiej w 1071 r. Na podbitych terenach powstało państwo Wielkich Seldżuków.
Również pozostała część Bałkanów stanowiła ciągle zmieniającą się mozaikę licznych kró­lestw i księstw. W zachodniej części Półwyspu w X w. istniały: na północy Księstwo Ka­rynckie (póź­niejsza Słowenia), Kraina, w części środkowej Chorwacja i na południu Dalmacja. Ka­ryntia i Kraina po rozpadzie państwa Franków weszły w skład Cesarstwa Rzymskiego Narodu Nie­mieckiego, czę­ściowo zostały skolonizowane i zgermanizowane przez panów feudalnych, biskupów i klasztory. Obie Chorwacje również do IX w. znajdowały się pod wpływami państwa Franków. Po po­wstaniu lud­ności w 819 r. przeciw Frankom północni Chorwaci uzyskali wolność i przyjęli chrześci­jaństwo ob­rządku łacińskiego wprost z Rzymu. W czasie trwania pierwszej wyprawy krzyżowej Chor­wacja zo­stała najechana przez wojska węgierskie i została przyłączona do Królestwa Węgierskie­go, na zasa­dzie unii personalnej.
W 1159 r. wyzwolili się spod panowania Bizancjum Serbowie, a w 1186 r. Bułgarzy, tworząc swe własne, niezależne królestwa. Zaś w 1204 r., po zajęciu Konstantynopola przez IV krucjatę krzy­żowców, utworzyli oni w południowej części Półwyspu Bałkańskiego Cesarstwo Łacińskie pod zarzą­dem weneckim oraz księstwa Aten, Tesalii, Nicejskie, Epiru. Wprawdzie Bizantyjczycy odbili swą sto­licę w 1261 r., ale nowe Cesarstwo, obejmując jedynie Konstantynopol i tereny wokół Morza Marma­ra, było już tylko cieniem poprzedniego.
Terytoria na północ od Dunaju zajmowało Królestwo Węgierskie i Hospodarstwo Mołdawskie od strony wschodniej. Mołdawia w początkach XI w. wchodziła w skład Rusi Kijowskiej, a po jej roz­padzie w skład Rusi Halicko-Wołyńskiej. Później wraz z sąsiednim Księstwem Wołoskim, od XIII w. do czasów nowożytnych, była lennem Tatarów krymskich, Rzeczypospolitej, Węgier, także Turcji.
Przez pierwsze dziesięciolecia swego istnienia Królestwo Serbskie znajdowało się pod wpły­wami obu kościołów chrześcijańskich: rzymskiego i greckiego. Król serbski Stefan I (1196-1228) ze­rwał uzależnienie od papieża rzymskiego i doprowadził do pełnego zwycięstwa pra­wosławia w kraju, a następnie do powstania niezależnego, słowiańskiego kościoła serbskiego.
Na początku XIV w., Serbia powiększyła się jeszcze o dalsze terytoria Albanii, część Grecji i Tracji. Państwo, zasobne w bogactwa naturalne, rozwijało się pomyślnie gospodarczo (kopalnictwo srebra i ołowiu, hodowla owiec, eksploatacja lasów), nastąpił także rozkwit piśmiennictwa, sztuki i ar­chitektury. To też Serbia stała się na przeciąg kilkudziesięciu lat drugim, obok Węgier, hegemonem na Bałkanach. Lecz wkrótce rozpadła się na siedem małych państewek, których władcy zwalczali się nawzajem. Zaś z zewnątrz, w coraz większym stopniu Serbom zagrażały: od północy Królestwo Wę­gierskie, zaś od wschodu Turcja Osmańska.
Turcja Osmańska powstała w 1280 r. Jej twórca Osman I był wodzem jednego z plemion tu­reckich, przybyłych z Turkmenii. Od jego imienia przyjęły nazwę dynastia i państwo. Osmanowie za­jęli wpierw północno-zachodnią Anatolię w Azji Mniejszej, w 1354 r. zdobyli Półwysep Gallipoli, a w 1361 r. miasto Adrianopol na europejskim terytorium Cesarstwa Bizantyjskiego. W mieście tym Turcy Osmańscy założyli swą stolicę Edirne, z której rozpoczęli potem podbój Półwyspu Bałkańskiego. Do 1387 r. za­jęli Macedonię, część Bułgarii z Sofią, zachodnią Albanię i Tesaloniki w Grecji.
28 czerwca 1389 r. doszło do wielkiej bitwy na Kosowym Polu w Serbii pomiędzy wojskami serbskimi i koalicjantów: Węgrów, Albańczyków, Wołochów, Bośniaków i Czechów (25-30 tys.) a ar­mią turecką (ok. 40 tys.) sułtanów Murada I (zginął w bitwie) i Bajazyda I. Bitwa zakończyła się po­gromem wojsk chrześcijańskich. Serbia stała się lennem Turcji, a w 1458 r. jej prowincją. Do końca XIV w. Turcy opanowali prawie całe terytorium Półwyspu Bałkańskiego aż po rzekę Dunaj.

Upadek Konstantynopola (1261-1453)
Cesarstwo Łacińskie, utworzone w pierwszych latach XII w. przez krzyżowców po zajęciu Konstantynopola, upadło w 1261 roku. Miasto to stało się na powrót stolicą Cesarstwa Bizantyjskie­go. Ongiś najbogatsze w średniowiecznej Europie, było zrujnowane i nie odzyskało już swego wcze­śniejszego zna­czenia. Podobnie jak samo cesarstwo, które obejmowało wówczas prócz okręgu Konstantynopola jeszcze tylko małą część półn.-zachodniej Azji Mniejszej, Trację, Macedonię i sze­reg wysp na Morzu Egejskim. W tych uszczuplonych granicach, rządzone kolejno przez dziesięciu cesarzy dynastii Paleologów, przetrwało jeszcze 190 lat.
Przez znaczną część tego okresu kraj pogrążony był w wojnach domowych, związanych z dogmatycznymi sporami religijnymi, buntami społecznymi i walką o władzę. Równocześnie od półno­cy zagrażali cesarstwu słowiańscy Bułgarzy, zaś od południa, od strony azjatyckiej imperium Turków osmańskich. W kilku najazdach wpierw Turcy zajęli resztki bizantyjskich terytoriów w Azji Mniejszej (Nikodemia, Nicea), a następnie w 1356 r. przeprawili się na Półwysep Bałkański, zajmując Tra­cję i m.in. miasto Adrianopol, do którego przenieśli swą stolicę. Po kolejnej koncentracji wielkich sił, Turcy ruszyli, pod wodzą sułtana Murada I, przeciwko Serbii, wykorzystując zamęt, jaki zaistniał w tym państwie po śmierci cara Stefana Duszana.
Serbia obejmowała wtedy zachodnią część Półwyspu Bałkańskiego i była najpotężniejszym państwem w regionie. To też rozbicie przez Turków 15 czerwca 1389 r. wojsk serbskich na Kosowym Polu otworzyło im drogę do opanowania całego półwyspu. Faktycznie, w ciągu dalszych kilku lat, Turcy po złamaniu oporu Bułgarów i rozbiciu w 1396 r. Węgrów, wspartych niewielkimi oddziałami burgundzkimi, pod Nikopolem nad Dunajem, rozszerzyli granice swego imperium aż do tej rzeki.
Ciągle jednak nie decydowali się na zajęcie Konstantynopola, który trwał jakby na poboczu podbojów tureckich. Gdy wreszcie sułtan Bajazyd I obległ wielkimi siłami miasto w 1397 r., Turcy nie mieli zbyt silnej floty, by odciąć je na morzu od przywozu żywności z innych krajów. Bezskuteczne oblężenie trwało więc przez kilka lat, a w 1402 r., musieli się wycofać wobec mongolskiego na­jazdu Tamerlana (Timura) na Azję Mniejszą i jego zwycięstwa w bitwie pod Ankarą.
Kolejne oblężenie rozpoczęli Turcy w 1422 r., lecz po zobowiązaniu się Bizancjum do płace­nia wysokiej daniny, sułtan Murad II odstąpił od oblężenia Konstantynopola, decydując się na wcze­śniejsze zajęcie wszystkich pozostałe terenów Cesarstwa Bizantyjskiego w Grecji. W międzyczasie miasto popadało w ruinę, a ilość mieszkańców ze 150 spadła do ok. 50 tys.
W latach 1439-43odbyła się wojna chrześcijańskich Węgier z osmańską Turcją zakończona rozejmem i niekorzystnym dla Turcji traktatem pokojowym w Segedynie na lat 10. Równocześnie cesarz Bizancjum od wielu lat zabiegał o pomoc chrześcijańskich potęg zachodniej Europy. Organizacja tej pomocy przebiegała wszak bardzo ospale. Papież uzależniał jej udzielenie od zawar­cia unii pomiędzy obu Kościołami: rzymskokatolickim i greckim. Gdy wreszcie taka unia, podporząd­kowująca wschodni Kościół papieżowi, została zawarta na soborze we Florencji, legat papieski namówił króla polsko-węgierskiego Władysława III (syna Władysława Jagiełło) do złamania pokoju, po czym wojska węgiersko-polskie wtargnęły do Bułgarii i obległy port Warnę. W stoczonej bitwie wojska chrześcijańskie poniosły klęskę, król Władysław III Warneńczyk zginął, a jego głowę przez wiele lat wezyr turecki przechowywał w słoju z miodem.
Ponowne oblężenie Konstantynopola rozpoczęło się w styczniu 1453 r. pod dowództwem 21-letniego sułtana Mehmeda II. Turcy mieli znaczną przewagę sił. Miasta broniło niespełna 8 tys. żoł­nierzy i 26 okrętów, zaś turecka armia oblężnicza liczyła 60-80 tys. wojsk regularnych z licznymi for­macjami pomocniczymi i 120 okrętów. Turcy dysponowali też potężną artylerią lądową i na okrętach, między innymi zastosowali działo o średnicy 76 cm do burzenia murów obronnych. Po wielotygo­dniowym bombardowaniu i kilku szturmach, pomimo bohaterstwa obrońców, zajęli miasto 29 maja 1453 r. W walkach zginął Konstantyn XI, ostatni cesarz Cesarstwa Wschodniorzymskiego, a miasto przez trzy dni łupione było przez zdobywców. Zaś wezyr uczynił Konstantynopol stolicą imperium tu­reckiego, później zmieniono też jej nazwę na Istambuł (Stambuł).

Powrót do poprzedniej strony